XI Teatrałki Zwoleńskie

XI TEATRAŁKI

 

Przegląd zespołów teatralnych odbywa się w formie konkursowej w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kat. – przedszkola i klasy 0-I
  • II kat. – klasy II –IV
  • III kat. – klasy V-VIII

Przegląd teatralny adresowany jest do zespołów teatralnych działających w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz instytucjach kultury.

Cele przeglądu:

  • upowszechnianie amatorskiej twórczości teatralnej w języku polskim
  • inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania nowych form spędzenia wolnego czasu
  • wymiana pomysłów inscenizacyjnych
  • edukacja teatralna

Forma prezentacji : teatr żywego planu, pantomima , teatry lalkowe.

Jury przyzna nagrodę dla reżysera za pomysł (formę) i uniwersalność spektaklu.

Podstawą zgłoszenia grupy do przeglądu jest wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie wypełnionej karty do dnia 28 kwietnia 2023 r. na adres:

Dom Kultury w Zwoleniu, Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń tel . 48 676 27-85, e-mail: dkzwolen@gmail.com

Przegląd odbędzie się 11 maja 2023 r. – w Domu Kultury lub kinie Świt.

Czas trwania spektaklu do 25 min. , przygotowanie scenografii do 10 min.

Jury może przyznać nagrodę Grand Prix i statuetki w każdej kategorii wiekowej oraz indywidualne nagrody dla wyróżniających s ię aktorów.

Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Karta zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej: www.dkzwolen.pl

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z instruktorem tel.662218819.

Werdykt jury jest niepodważalny.

Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez każdego z uczestników klauzuli zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Regulamin i karta zgłoszenia

Skip to content