Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO”
informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora z
  siedziba w Zwoleniu( adres: Al.Jana Pawła II 6, 27-700 Zwoleń; tel. kont.: +48 48 676 27
  85, adres e-mail: dkzwolen@gmail.com)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres
  Administratora.
 3. Państwa dane osobowe – udostępnione dobrowolnie – będą przetwarzane w celach
  kontaktowych. Podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda
  na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
  którego zostały przez Państwa podane, lub do chwili wycofania przez Państwa zgody
  na ich przetwarzanie.
 5.  Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać
  profilowaniu.
 6.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
  następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
   (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
   zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
   danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
   osobowych (RODO);
 8.  Podanie przez Państwa danych osobowych kontaktowych nie związanych
  z rozpoznawaniem sprawy administracyjnej lub wymaganymi przepisami prawa
  nie jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie
  sprawy co do zasady.
 9.  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
  powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących usługi
  serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz
  doradztwa prawnego – w zależności od przedmiotu sprawy, a także podmiotom lub
  organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.