V ANDRZEJKOWY KONKURS TAŃCA

O GRAND PRIX BURMISTRZA ZWOLENIA

2023

Organizator:

Dom Kultury w Zwoleniu
Aleja Jana Pawła II 6,
26-700 Zwoleń
tel. 48 676 27 85
e-mail: dkzwolen@gmail.com

Cele:

 • Krzewienie tańca jako formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości tanecznej i artystycznej.
 • Popularyzacja różnych form tanecznych wzorcem stylu życia wolnym od uzależnień.
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta i Gminy Zwoleń.

Termin i miejsce konkursu:

25.11.2023 r. (sobota) g. 9:00 Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Sienkiewicza 17, 26-700 Zwoleń
Rejestracja uczestników odbywać będzie się na bieżąco. Przedstawiciel placówki zobowiązany jest do potwierdzenie uczestnictwa tancerzy oraz odbioru numerów startowych.

Uczestnicy:

Tancerze działający w Domach Kultury, Klubach, Szkołach Tańca i innych placówkach oświatowych i kulturalnych.

Kategorie wiekowe uczestników:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII, VIII i szkoły ponadpodstawowe

Kategorie taneczne FORMACJE:

 1. Performing art. (choreografie oparte na technikach: jazz, modern, taniec współczesny, contemporary, balet)
 2. Street Dance ( hip-hop, new age, house, locking, popping , break-dance, funky-jazz)
 3. Inne Formy (taniec mażoretkowy, cheerleaderki, disco – dance i inne)
  Czas prezentacji tanecznej jest ograniczony: czas minimalny – 2 minuty, czas maksymalny – 4 minuty.

Kategorie taneczne SOLO:

 1. Performing art. (jazz, modern, taniec współczesny, contemporary, balet) – muzyka własna, czas prezentacji do 1,5 min
 2. Hip-hopmuzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min
 3. Inne Formy (taniec mażoretkowy, cheerleaderki, disco – dance i inne) – muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.

W przypadku małej ilości osób w danym roczniku, kategorie wiekowe są łączone z sąsiednimi rocznikami.


Wymagania konkursowe:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA – karta do pobrania na portalu internetowym www.dkzwolen.pl w zakładce konkursy.
 • KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać drogą elektroniczną na adres: taniec@dkzwolen.pl lub doręczyć osobiście do Domu Kultury w Zwoleniu.
 • Zespół musi liczyć przynajmniej 7 osób.
 • O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje większa ilość uczestników.
 • Z uwagi na sprawne przeprowadzenie konkursu, ilość zespołów oraz solistów ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Przesłanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz jego wizerunku zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych – informacja RODO, zgoda na publikację danych w tym swojego wizerunku na fanpage’u Domu Kultury w Zwoleniu wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na naszej stronie internetowej www.dkzwolen.pl w zakładce konkursy.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń do 09.11.2023 r.
 • Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia, które wpłynie po terminie oraz w przypadku dużej liczby zgłoszeń zakończyć rejestrację we wcześniejszym terminie.
 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń kategorie mogą zostać połączone.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru, muzyki i kostiumów do choreografii, wieku oraz stylu tanecznego,
 • technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu,
 • ciekawość rozwiązań choreograficznych,
 • ogólny wyraz artystyczny.


▶ Zawodników oceniać będzie doświadczona komisja sędziowska, złożona z instruktorów, trenerów i choreografów. Ocena sędziowska jest ostateczna.


Nagrody za uczestnictwo w Konkursie

Komisja konkursowa przyzna I, II, III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych – statuetki, medale wraz z dyplomami, nagrodę specjalną dyrektora Domu Kultury w Zwoleniu, nagrodę GRAND PRIX Burnistrza Zwolenia oraz nagrody ufundowane przez Zastępcę Burmistrza Zwolenia oraz Starostę Zwoleńskiego.
Wszyscy uczestnicy oraz instruktorzy otrzymają dyplomy i medale pamiątkowe.


PROSIMY PRZEDSTAWICIELI GRUP O ODBIÓR PRZYZNANYCH NAGRÓD PODCZAS KONKURSU.


Sprawy techniczne, muzyka

Zgłaszający przygotowuje muzykę własną na każdą prezentację oddzielnie. Format Nagrania powinien być zapisany w pliku WAW, FLAC, MP3 CBR 320 KB/s lub MP3 V0. Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz 16 bit (jakość CD). W ramach możliwości prosimy o skrócenie nagrania do obowiązującego czasu. Prosimy o przygotowania nagrania dobrej jakości tj. zgrywanie utworów do Miksów z LEGALNYCH ŹRÓDEŁ, tj. CD/ Sklepy z muzyką w formie cyfrowej oraz wyrównanie poziomów głośności w całym nagraniu, jeśli istnieje taka konieczność.


Sposób dostarczenia

Nagranie należy dostarczyć z kartą zgłoszenia konkursu na nośniku pendrive.
Pliki na pendrive , opisujemy w następujący sposób np. „Zespół FLOW – Zwoleń”. Trener odpowiedzialny za zespół odpowiada za przesłuchanie i sprawdzenie jakości i poprawności nagrania – aby uniknąć pomyłek prosimy o przebywanie obok akustyka przed prezentacją.
Zalecamy posiadanie dwóch nośników (np. 2x pendrive)


Postanowienia końcowe:

 • Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w konkursie na każdym etapie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas konkursu
 • Trenerzy i rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i przygotowanie zgłoszonych uczestników do konkursu.
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie , publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów.
 • Zdjęcia i wideo mogą być wykonywane jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Ze względu na komfort tancerzy, wprowadzamy zakaz doświetlenia zdjęć i wideo światłem błyskowym oraz ciągłym.
 • Niedopuszczalne jest użycie rekwizytów, scenografii, dekoracji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu uczestników konkursu – organizator w takim przypadku ma prawo żądać ich usunięcia. Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zawodników w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każda formacja/grupa jest zobowiązana do posiadania wymaganej ilości opiekunów: 1 opiekun na maksymalnie 10 osób. Opiekunowie odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie trwania imprezy.

Opieka medyczna:

Organizator zapewnia opiekę medyczną

Akredytacja:

 • Opłata startowa formacje: 35 zł od każdego uczestnika w zespole.
 • Opłata startowa solo: 35 zł od osoby.
 • Opłatę̨ startową należy uiścić wyłącznie przelewem na konto organizatora:
  Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
  19 9157 0002 0000 0000 2248 0001
  z tytułem „V Andrzejkowy Konkurs Tańca + nazwa zespołu”.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opłata startowa do 09 listopada 2023 roku.
  W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata startowa nie jest zwracana. Osoby chcące otrzymać́ fakturę̨ za opłatę̨ startową zobowiązane są̨ ten fakt zgłosić́ mailowo na adres: dkzwolen@gmail.com przesyłając dane do faktury.
 • Organizator pokrywa koszty ZAiKSU.
 • Organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci do użytku osobistego.

Uwagi ogólne:

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom. Organizatorzy decydują również o wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, akustyka, oświetlenie , profesjonalne jury.


Wszelkich informacji udziela koordynatork a konkursu Aneta Adamiec.
tel. kom.: 799 817 473 (w godzinach: 11:00 – 15:00) e-mail: dkzwolen@gmail.com
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.