IV ANDRZEJKOWY KONKURS TAŃCA

O GRAND PRIX BURMISTRZA ZWOLENIA

2022

Organizator:

Dom Kultury w Zwoleniu
Aleja Jana Pawła II 6,
26-700 Zwoleń
tel. 48 676 27 85
e-mail: dkzwolen@gmail.com

Cele:

 • Krzewienie tańca jako formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie wrażliwości tanecznej i artystycznej.
 • Popularyzacja różnych form tanecznych wzorcem stylu życia wolnym od uzależnień.
 • Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta i Gminy Zwoleń.

Termin i miejsce konkursu:

25.11.2022 r. (piątek) g. 9:00 Kino Świt ul. Lubelska 6, 26-700 Zwoleń
Rejestracja uczestników odbywać będzie się na bieżąco.

Uczestnicy:

Tancerze działający w Domach Kultury, Klubach, Szkołach Tańca i innych placówkach oświatowych i kulturalnych.

Kategorie wiekowe uczestników:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII, VIII i szkoły ponadpodstawowe

Kategorie taneczne:

 1. Taniec towarzyski
 2. Performing art. (choreografie oparte na technikach: jazz, modern, taniec współczesny, contemporary, balet)
 3. Street Dance ( hip-hop, new age, house, locking, popping , break-dance, funky-jazz)
 4. Inne Formy (taniec mażoretkowy, cheerleaderki i inne)

Wymagania konkursowe:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA – karta do pobrania na portalu internetowym www.dkzwolen.pl w zakładce konkursy.
 • KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dkzwolen@gmail.com lub doręczyć osobiście do Domu Kultury w Zwoleniu.
 • Czas prezentacji tanecznej jest ograniczony: czas minimalny – 2 minuty, czas maksymalny – 4 minuty.
 • Zespół musi liczyć przynajmniej 7 osób.
 • O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje większa ilość uczestników.
 • Z uwagi na sprawne przeprowadzenie konkursu, ilość zespołów ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń, pozostałe zespoły będą wpisane na listę rezerwową.
 • Przesłanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz jego wizerunku zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych – informacja RODO, zgoda na publikację danych w tym swojego wizerunku na fanpage’u Domu Kultury w Zwoleniu wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na naszej stronie internetowej www.dkzwolen.pl w zakładce konkursy.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 07.11.2022 r.
 • Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia, które wpłynie po terminie oraz w przypadku dużej liczby zgłoszeń zakończyć rejestrację we wcześniejszym terminie.
 • W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń kategorie mogą zostać połączone.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru, muzyki i kostiumów do choreografii, wieku oraz stylu tanecznego,
 • technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu,
 • ciekawość rozwiązań choreograficznych,
 • ogólny wyraz artystyczny.

▶ Zawodników oceniać będzie doświadczona komisja sędziowska, złożona z instruktorów, trenerów i choreografów.
Ocena sędziowska jest ostateczna.

Nagrody za uczestnictwo w Konkursie:

Komisja konkursowa przyzna I, II, III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych – statuetki, medale wraz z dyplomami, i nagrodę specjalną dyrektora Domu Kultury w Zwoleniu oraz nagrodę GRAND PRIX BURMISTRZA ZWOLENIA.

Wszyscy uczestnicy oraz instruktorzy otrzymają dyplomy i medale pamiątkowe.
UWAGA! Zespoły nie mogą brać udziału z tą samą choreografią, którą przedstawiali w ubiegłym roku.
PROSIMY PRZEDSTAWICIELI GRUP O ODBIÓR PRZYZNANYCH NAGRÓD PODCZAS KONKURSU.


Sprawy techniczne, muzyka

Zgłaszający przygotowuje muzykę własną na każdą prezentację oddzielnie. Format Nagrania powinien być zapisany w pliku WAW, FLAC, MP3 CBR 320 KB/s lub MP3 V0. Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz 16 bit (jakość CD). W ramach możliwości prosimy o skrócenie nagrania do obowiązującego czasu. Prosimy o przygotowania nagrania dobrej jakości tj. zgrywanie utworów do Miksów z LEGALNYCH ŹRÓDEŁ, tj. CD/ Sklepy z muzyką w formie cyfrowej oraz wyrównanie poziomów głośności w całym nagraniu, jeśli istnieje taka konieczność.

Sposób dostarczenia

Nagranie należy dostarczyć z kartą zgłoszenia konkursu na nośniku pendrive, bądź CD.
Pliki na pendrive , jak i płytę CD opisujemy w następujący sposób np. „Zespół FLOW – Zwoleń”. Trener odpowiedzialny za zespół odpowiada za przesłuchanie i sprawdzenie jakości i poprawności nagrania – aby uniknąć pomyłek prosimy o przebywanie obok akustyka przed prezentacją.
Zalecamy posiadanie dwóch nośników (np. pendrive +płyta, 2x pendrive)

Postanowienia końcowe:

 • Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w konkursie na każdym etapie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas konkursu.
 • Trenerzy i rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i przygotowanie zgłoszonych uczestników do konkursu.
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie , publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów.
 • Zdjęcia i wideo mogą być wykonywane jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Ze względu na komfort tancerzy, wprowadzamy zakaz doświetlenia zdjęć i wideo światłem błyskowym oraz ciągłym.
 • Niedopuszczalne jest użycie rekwizytów, scenografii, dekoracji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu uczestników konkursu – organizator w takim przypadku ma prawo żądać ich usunięcia.
 • Ubezpieczenie: Ubezpieczenie zawodników w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każda formacja/grupa jest zobowiązana do posiadania wymaganej ilości opiekunów: 1 opiekun na maksymalnie 10 osób. Opiekunowie odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie trwania imprezy.

Opieka medyczna:

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Akredytacja:

 • Opłata startowa wynosi 25 zł od każdego uczestnika biorącego udział w konkursie tanecznym. • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie przelewem na konto organizatora: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 19 9157 0002 0000 0000 2248 0001 z tytułem „IV Andrzejkowy Konkurs Tańca + nazwa zespołu”.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opłata startowa do 07 listopada 2022 roku.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie opłata startowa nie jest zwracana. Osoby chcące otrzymać fakturę za opłatę startową zobowiązane są ten fakt zgłosić mailowo na adres: dkzwolen@gmail.com przesyłając dane do faktury.
 • Organizator pokrywa koszty ZAiKSU.
 • Organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci do użytku osobistego.


Uwagi ogólne:

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom. Organizatorzy decydują również o wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, akustyka, oświetlenie , scenę o wymiarach (6,5x7m), profesjonalne jury.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka konkursu Aneta Adamiec.
tel. kom.: 799 817 473 (w godzinach: 10:00 – 15:00)
e-mail: dkzwolen@gmail.com
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Do pobrania:
Regulamin.pdf
Karta zgłoszenia.pdf