KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Plakat konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Zwoleniu pod patronatem Domu Kultury
w Zwoleniu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpagu na Facebooku Domu Kultury w Zwoleniu.
4. Przedmiotem Konkursu będzie wykonanie Ozdoby bożonarodzeniowej dowolną techniką
z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
– Oddziały Przedszkolne oraz zerówki
– Klasy I-III Szkoły Podstawowej
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna Formularzu
Zgłoszenia (stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) wraz z Oświadczeniem
rodzica/opiekuna (stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu). Formularz Zgłoszenia
oraz Oświadczenie rodzica/opiekuna dostępne są w Domu Kultury w Zwoleniu.
5. Formularze Zgłoszeniowe oraz Oświadczenia rodzica/opiekuna wraz z pracami konkursowymi
należy dostarczyć osobiście do dnia 30 listopada 2022r. Do Domu Kultury w Zwoleniu.
6. Na odwrocie składanych prac konkursowych muszą być podane dane uczestnika konkursu: imię
i nazwisko, wiek (klasa), adres, telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w mediach oraz
innych miejscach, w których będą prezentowane swoich danych osobowych przez Organizatora
oraz Dom Kultury w Zwoleniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

§3 CELE KONKURSU

1. Kultywowanie i podtrzymanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wspieranie twórczości dziecięcej.
3. Kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych.

§4 KRYTERIA I ZASADY OCENY

1. Oceny dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Banku Spółdzielczego
oraz Dyrektora Domu Kultury w Zwoleniu.
2. Ocenie podlegać będą: dobór i wykorzystanie materiałów, walory artystyczne dzieła – estetyka
wykonania, kolorystyka oraz wkład pracy . W każdej kategorii Komisja Konkursowa może
przyznać od 0 do 10 punktów. Ocena ostateczna jest wyliczoną średnią arytmetyczną ocen
punktowych poszczególnych Członków Komisji. W przypadku równej ilości punktów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos Z-cy Przewodniczącego.
3. Każdy członek Komisji Konkursowej będzie dokonywał oceny poszczególnych prac
plastycznych na Karcie Oceny stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Oceny złożonych prac plastycznych dokona Komisja, której decyzje będą ostateczne.
2. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu 1 grudnia 2022 roku.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2022 roku podczas XIX Słodkich Mikołajek
w Kinie Świt w Zwoleniu.
4. Nagrody zostaną wręczone 3 grudnia 2022 roku podczas XIX Słodkich Mikołajek w Kinie Świt
w Zwoleniu.
5. Nagrody w Konkursie nie można wymienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub
sprzedawcy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w celu stworzenia
wystawy.
2. Prace plastyczne przechodzą na własność Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora, a wszelkie
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.

do pobrania: regulamin i formularz zgłoszenia

  • 2022-11-30
  • 00:00
Skip to content