Jubileusz 35-lecia Domu Kultury

Dom Kultury w Zwoleniu jest samorządową instytucją kultury utworzoną w listopadzie 1985 roku. W tym trudnym, pandemicznym 2020 roku obchodzimy 35-lecie działalności naszej placówki.  Głównym celem  funkcjonowania DK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej i rozwijającej szeroko rozumiane potrzeby kulturalne społeczności lokalnej. Zadanie to realizowane jest dwutorowo: z jednej strony poprzez dostarczanie oferty kulturalnej mieszkańcom, z drugiej poprzez oddanie im przestrzeni do podejmowania własnych inicjatyw i umożliwienie udziału w tworzeniu kultury. Wielowymiarowość działań placówki uzasadniona jest różnorodnością odbiorców, wśród których znajdują się przede wszystkim mieszkańcy miasta i powiatu, ale i – coraz częściej – odwiedzający nasze miasto turyści. Są to osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, których zainteresowania i potrzeby są najróżniejsze.

Instytucja na przestrzeni lat  stara się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, mając świadomość swej ważnej roli na kulturalno-społecznej mapie regionu. Jedną z licznych funkcji jaką pełni Dom Kultury jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne. Instytucja realizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej. Inicjuje i stwarza warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów. Organizuje konferencje popularnonaukowe, odczyty edukacyjne, spotkania autorskie, motywacyjne, konkursy, plenery, przeglądy i wernisaże. Prowadzi również działalność wydawniczą. Jej rolą jest zachęcanie do odnajdywania i rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, a także kształtowanie nawyków korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury regionalnej oraz narodowej. W Galerii Przestrzeni Twórczej i Galerii Fotografii i Plastyki  odbywają się  wernisaże wystaw, natomiast  w Ogrodach DK i MGBP – wystawy poplenerowe.

Dom Kultury posiada stały program zajęć plastycznych, fotograficznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, recytatorskich, filmowych i interdyscyplinarnych dedykowanych osobom w każdym wieku.

W placówce funkcjonują zespoły artystyczne, które koncertują na terenie całego kraju uświetniając imprezy o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Uczestniczą w konkursach  i przeglądach zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Perełki wśród zespołów to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia licząca ok.100 osób i 30-osobowa grupa mażoretek, Chór Kameralny DK, Młodzieżowy Zespół Wokalny, trzy zespoły taneczne: JANET KIDS, JANET, FLOW, Dziecięca Grupa Rytmiczno – Folklorystyczna oraz dwa zespoły teatralne i grupa recytatorska.

Zespoły te w swoim dorobku artystycznym posiadają wysokie osiągnięcia  ogólnopolskie i międzynarodowe. W historii działalności artystycznej zapisało się wiele zespołów m.in. zespół folklorystyczny Gotardowie, który kultywował tradycje naszego regionu. W placówce działają również  kluby, prowadzona jest nauka gry na instrumentach i nauka śpiewu.

Do zadań Domu Kultury należy ponadto realizowanie
i prezentacja bogatej oferty projektów artystycznych: organizowane
są festiwale, koncerty, festyny, pokazy filmowe i spektakle teatralne. Zapraszani są artyści polscy i zagraniczni z różnych teatrów i estrad.
W zależności od potrzeb realizowane są również imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym i turystycznym. Część z nich ma charakter cykliczny, inne są odpowiedzią na aktualne oczekiwania mieszkańców.

Na przestrzeni roku kalendarzowego Dom Kultury w Zwoleniu jest organizatorem, współorganizatorem i gospodarzem ponad dwustu uroczystości o różnym charakterze. Wśród nich wieloletnią tradycję mają m.in. Imieniny Pana Jana, Wieczór Poezji „Janowi Kochanowskiemu My Współcześni”, Biesiada Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych, Tradycje Bożego Narodzenia, Narodziny Naszego Miasta.

Każdego roku  wzbogacamy kalendarz wydarzeń  wprowadzając  nowatorskie projekty kulturalne. Należą do nich m.in: Spotkania Chóralne, Zwoleńskie Teatrałki, Rodzinne Warsztaty Rękodzielnicze z Ciekawym Człowiekiem, których celem  jest poznawanie niezwykłych osób z naszego miasta i regionu, PREZART – prezentacja zespołów artystycznych działających przy DK, Urodziny Kina, Ukryty Talent, Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza  Zwolenia, Teatr Jednego Wiersza, Zwoleński Festiwal Słowa.

Wiele z nich nie miałoby szansy zaistnieć, gdyby nie współpraca z licznymi instytucjami, zarówno lokalnymi, jak i o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym, samorządami, instytucjami kultury, szkołami, parafiami, organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi, z którymi niejednokrotnie realizowane są wspólne projekty artystyczne, kulturalne i społeczne. Szczególnie cieszy fakt, że wiele z organizowanych przez Dom Kultury wydarzeń odbywa się nie tylko dzięki funduszom gminnym, ale także dzięki środkom unijnym i grantom, jakie od kilku lat z sukcesem udaje się instytucji zdobywać poprzez aktywne i wytrwałe poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. W latach  2007 – 2020  zrealizowaliśmy  około trzydziestu projektów. Do ważnych dla nas należą m.in. „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu”, którego liderem była MGBP a partnerem Dom Kultury. Dzięki pozyskanym środkom mamy  wyposażoną salę widowiskową w technikę nagłośnieniową i telebim zewnętrzny. W tym roku  złożony został projekt na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Domu Kultury w Zwoleniu z instalacją OZE”.

Dom Kultury aktywnie angażuje się w promocję miasta i regionu, rozpowszechniając wiedzę o lokalnym dziedzictwie, zwłaszcza propagowaniu wiedzy o Janie Kochanowskim – Synu Ziemi Zwoleńskiej, ale również wspierając i promując miejscowych twórców. Mając na uwadze dzisiejszy, szybko zmieniający się współczesny świat a wraz z nim pojawiające się nowe wyzwania, Dom Kultury wciąż stara się szukać nowych pomysłów na swoje działania. Pandemia koronawirusa w 2020r.  dotknęła wielu sfer życia w tym również kultury. Na ten trudny czas Dom Kultury w Zwoleniu, idąc z duchem czasu  i kierując się zasadą, że nie powinnyśmy pozbawić mieszkańców dostępu do dóbr kultury, przeniósł swoją działalność do internetu. W ten sposób na bieżąco dostarczamy mieszkańcom a szczególnie dzieciom, ciekawych pomysłów na kreatywne spędzanie czasu w domu. Projekty na ten czas, pojawiają się na platformach Facebook, Istagram, YouTube oraz stronie internetowej DK. W roku pandemicznym zrealizowaliśmy projekt Zwoleńska Aplikacja Publiczna na smartfon, która ma za zadanie zwiększyć mieszkańcom gminy i powiatu zwoleńskiego zasięg wiadomości. W zakładkach znajdują się m.in: kalendarz wydarzeń, repertuar Kina Świt, informacje, trasy turystyczne – atrakcje i zabytki oraz promocje i kupony.

W 2018 roku,  po remoncie i rozbudowie, zostało oddane do użytkowania Domu Kultury w Zwoleniu zabytkowe Kino Świt. Obiekt  tętni życiem. Jego działalność wygląda znakomicie w statystykach wydarzeń kulturalnych, zajęć artystycznych, spotkań, projekcji kina konesera i kina filmów premierowych. W  2019 roku w Kinie Świt odbyło się około dziewięciuset wydarzeń o różnym charakterze w których uczestniczyło około 23 000 osób. Jest to piękne osiągnięcie, które  motywuje nas do dalszej pracy.

Działalność naszej placówki omawiają dwie publikacje: „Zwoleńska kultura”, której autorkami są  Elżbieta Nowakowska i Natalia Anna Wieczerzyńska oraz „Przewodnik po wydarzeniach kulturalnych 2008-2012”. O działalności Domu Kultury zostały napisane również prace licencjackie i magisterskie.

W Domu Kultury pracuje wykwalifikowana kadra instruktorów muzyki, śpiewu, tańca, teatru, recytacji, plastyki, folkloru, kina. To dzięki nim osiągamy wysoki poziom w zakresie edukacji artystycznej oraz edukacji kulturowej.
Na przestrzeni 35 lat Domem Kultury zarządzali dyrektorzy: Wacław Małek, Elżbieta Nowakowska, obecnie Natalia Anna Wieczerzyńska.

Działalność kulturalna jest zadaniem niełatwym ponieważ trudno jest sprostać wymaganiom wszystkich mieszkańców.  Zmieniają się potrzeby mieszkańców, zmieniamy się i My,   zawsze jednak pamiętamy, by naszą Ziemię Zwoleńską godnie promować w kraju i za granicą. Dziękujemy Panu Arkadiuszowi Sulimie Burmistrzowi Zwolenia i całemu Samorządowi Miasta i Gminy Zwoleń – naszemu organizatorowi – za wspieranie inicjatyw kulturalnych, za zaangażowanie i  podejmowanie wyzwań kierowanych dla  naszego lokalnego społeczeństwa.

Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu
Natalia Anna Wieczerzyńska

Skip to content