Konkurs fotograficzny

 

Regulamin
konkursu fotograficznego pn. „Wypoczywam Bezpiecznie”

Cel konkursu:

 • promowanie bezpiecznych zachowań w okresie letniego wypoczynku
 • propozycja aktywnej formy spędzania czasu wolnego

Organizatorzy:

 • Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
 • Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
 • Urząd Miejski w Zwoleniu

Partnerzy:

 • Dom Kultury w Zwoleniu
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zwoleniu
 • Mazowiecka Izba Rolnicza w Zwoleniu
 • Serwis informacyjny Zwolen24

 Adresaci:

 • dzieci i młodzież szkolna z terenu powiatu zwoleńskiego

Termin nadsyłania zdjęć:

 • do dnia 16 września 2013 r.
 • zdjęcia w formie elektronicznej (dokładnie opisane – imię, nazwisko, klasa, szkoła,  adres zamieszkania)- należy przesyłać na adres:

e-mail: jacek.szarpak@ra.policja.gov.pl Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu

lub e-mail: redakcja@zwolen24.pl serwisu informacyjnego Zwolen24

 • zdjęcia w formie papierowej należy przekazać listownie lub osobiście do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, Pl. Kochanowskiego 10.

w dokładnie opisanej (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres zamieszkania) i szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – Wypoczywam Bezpiecznie”

 • prace przekazane po terminie nie wezmą udziału w konkursie

 

 

 

Skład komisji oceniającej:

 • w skład komisji oceniającej wejdzie przedstawiciel ze strony organizatora i partnerów

Nagrody:

 • z nadesłanych prac do finału zostanie wyłonionych 10 zdjęć, z których autorzy trzech najlepszych zdjęć zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi
 • najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz na stronie serwisu informacyjnego Zwolen24

Uwagi końcowe:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania zdjęć dostarczonych na konkurs i wykorzystania ich w propagowaniu bezpieczeństwa w okresie letniego wypoczynku
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do dnia 30 września 2013 roku przez organizatorów

 

     NACZELNIK
Wydziału Prewencji
KPP w Zwoleniu
podkom. Robert Kaca

Opr. A. Kołdej
Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji
KPP w Zwoleniu

Skip to content